Personeel

De niveau-4 en -5 verpleegkundigen zijn allen BIG-geregistreerd en onderhouden hun bevoegd- en bekwaamheid door middel van jaarlijkse scholing. Bijna al onze medewerkers zijn CTB geschoold. Daarnaast nemen alle medewerkers deel aan de jaarlijkse PBLS-scholing (kinderreanimatie) en bhv-training, waardoor ook het reanimeren van oudere kinderen wordt onderhouden. Hiermee kunnen wij in een noodgeval direct specialistische reanimatie bieden.

HKZ

De Waggelmannetjes heeft een kwaliteitshandboek ingevoerd volgens de ISO9001/ 2015 norm HKZ Kleine Organisaties om invulling te geven aan haar kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitssysteem van De Waggelmannetjes sluit aan bij het kwaliteitsbeleid en het doel van De Waggelmannetjes. Met behulp van dit systeem willen wij onze kwaliteit waarborgen en voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij zijn in het bezit van het HKZ certificaat. DEKRA controleert jaarlijks onze kwaliteit.

WTZI

De Waggelmannetjes is een WTZI erkende specialistische dagopvang. Wij kunnen kinderen met een PGB (persoonsgebonden budget) ZvW of WLZ opvangen. Per 1 januari 2018 mogen wij gecontracteerde zorg, ofwel Zorg in Natura (ZiN)via de WLZ leveren. Vanwege de maatwerkbehoefte van onze cliënten hebben wij met het zorgkantoor en de afdeling Meerzorg bekeken op welke manier wij de zorg voor onze cliënten zowel bij De Waggelmannetjes als in de thuissituatie kunnen organiseren. Na een aanmelding gaan wij hierover altijd in gesprek.

Klanttevredenheidsonderzoek

Jaarlijks vragen wij via de ouders onze cliënten om hun mening en verbetervoorstellen via een klanttevredenheidsonderzoek te geven. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zullen worden gedeeld met zowel de cliënten als medewerkers en dienen als input voor verbetermaatregelen. Naast het formele klanttevredenheidsonderzoek garanderen wij de inspraak van onze cliënten ook via structureel overleg met de ouders. De inhoud van de medezeggenschap wordt bepaald door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) en de input van de ouders zelf. Om de waarde van het overleg voor de cliënten zo hoog mogelijk te houden zorgen wij ervoor dat zij tijdig inspraak hebben en daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de zorgverlening. Van de overleggen worden notulen bijgehouden, waar nodig worden verbetervoorstellen overgenomen

BHVBZ

In het kader van het BHVBZ  “Besluit Hygiene en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden” wordt het zwembadwater periodiek onderzocht. Daarnaast is er een beheersplan legionellapreventie.

Geschillencommissie

Onze klachtenprocedure geeft onze cliënten en ouders de mogelijkheid om de klacht eerst intern neer te leggen en te bespreken. Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding toe kan de klacht worden ingediend bij de geschillencommissie Solo Partners te Oss. Voor het indienen van een klacht moet u een bepaalde procedure volgen. Een folder voor de klachtenregeling krijgt u tijdens de aanmeldingsprocedure van uw kind. U kunt daarnaast te allen tijde het klachtenreglement bij ons verkrijgen.

Privacy

De Waggelmannetjes heeft een AVG_privacyverklaring. Deze zullen wij u tijdens de aanmeldingsprocedure van uw kind overhandigen.

Veilig melden

Als kleine organisatie wil De Waggelmannetjes alle voorwaarden scheppen om een veilige omgeving te creëren voor alle betrokkenen. Bij incidenten worden altijd de betrokkenen geïnformeerd, voor het melden van potentieel kindermisbruik of huiselijk geweld hebben wij een Meldcode opgesteld.

V&VN

De Waggelmannetjes heeft een collectieve overeenkomst met de beroepsvereniging V&VN “Verpleegkundige en Verzorgenden Nederland". Al onze verpleegkundigen zijn daarom lid van de beroepsvereniging V&VN. Het Kwaliteitsregister V&V stelt eisen aan hun deskundigheidsbevordering. 

Farmadam hoofdapotheek van De Waggelmannetjes

Apotheek Farmadam verzorgt de medicatie voor de cliënten van de Waggelmannetjes.

Farmadam is een jonge, actieve instellingsapotheek met als werkgebieden de regio's Groot Amsterdam, Kennemerland, Zaanstreek- Waterland en Amstelland & Meerlanden. Farmadam Apotheek is gespecialiseerd in farmaceutische dienstverlening  voor verpleeg- en verzorginstellingen. Onze apothekers en apothekersassistenten hebben ervaring met de complexe zorg in de werkvelden van onder meer: revalidatie; psychiatrie; verstandelijk beperkten; meervoudige gehandicaptenzorg; PG-afdelingen; palliatieve units en begeleid en kleinschalig wonen.

Bereikbaarheid

Telefoon  020-4084002

Fax           020-4083898

E-mail      info@farmadam.nl

Farmadam is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur via telefoonnummer 020-4084002. Niet-spoedeisende vragen kunnen 24 uur per dag gedaan worden via ons e-mailadres.

Leveringen

Maandelijks wordt de medicatie geleverd volgens afspraak met de Waggelmannetjes. Medicatie wordt afgeleverd bij de Waggelmannetjes en gaat met de bus mee als uw kind naar huis gaat. Voor tussentijdse leveringen verwijs ik naar het medicatiebeleid van de Waggelmannetjes.

Incidentele/ acute medicatie nodig van de dienstdoende- of apotheek met uw voorkeur?

Klik hier voor het medicatiebeleid voor ouders in het nederlands

Do you need occasional / acute medication from the duty- or pharmacy with your preference?

Click here for the medication policy for parents in English

Lijsten

Alle leveringen zullen worden voorzien van de juiste lijsten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Toedienlijst – Voor het registreren van de toedieningen wordt per bewoner wekelijks een deellijst geleverd.
  • Actueel Medicatieoverzicht) – Overzicht van alle huidige medicatie met toedieningsschema, en alle medicatie die recent in de historie bekend is.

Bij alle nieuwe geneesmiddelen en elke wijziging van de bestaande medicatie worden nieuwe lijsten geleverd waarop de wijziging is doorgevoerd. Bij tussentijdse wijzigingen waar geen medicatie hoeft te worden geleverd worden lijsten gemaild naar de Waggelmannetjes.