Personeel

De niveau-4 en -5 verpleegkundigen zijn allen BIG-geregistreerd en onderhouden hun bevoegd- en bekwaamheid door middel van jaarlijkse scholing. Dit laatste geldt ook voor de verzorgenden (niveau-3). Bijna alle medewerkers zijn CTB geschoold. Daarnaast nemen alle medewerkers deel aan de jaarlijkse PBLS-scholing (kinderreanimatie) en bhv-training, waardoor ook het reanimeren van kinderen boven de twaalf jaar wordt onderhouden. Hiermee kunnen wij in een noodgeval direct specialistische reanimatie bieden en op deze manier de tijdsduur tussen de calamiteit en het arriveren van de ambulance overbruggen.

HKZ

De Waggelmannetjes heeft een kwaliteitshandboek ingevoerd volgens de ISO9001/ 2015 norm HKZ Kleine Organisaties om invulling te geven aan haar kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitssysteem van De Waggelmannetjes sluit aan bij het kwaliteitsbeleid en het doel van De Waggelmannetjes. Met behulp van dit systeem willen wij onze kwaliteit waarborgen en voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij zijn in het bezit van het HKZ certificaat. DEKRA controleert jaarlijks onze kwaliteit.

WTZI

De Waggelmannetjes is een WTZI erkende specialistische dagopvang. Wij kunnen kinderen met een PGB (persoonsgebonden budget) ZvW of WLZ opvangen. Per 1 januari 2018 mogen wij gecontracteerde zorg, ofwel Zorg in Natura (ZiN)via de WLZ leveren. Vanwege de maatwerkbehoefte van onze cliënten hebben wij met het zorgkantoor en de afdeling Meerzorg bekeken op welke manier wij de zorg voor onze cliënten zowel bij De Waggelmannetjes als in de thuissituatie kunnen organiseren. Na een aanmelding gaan wij hierover altijd in gesprek.

Klanttevredenheidsonderzoek

Jaarlijks vragen wij via de ouders onze cliënten om hun mening en verbetervoorstellen via een klanttevredenheidsonderzoek te geven. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zullen worden gedeeld met zowel de cliënten als medewerkers en dienen als input voor verbetermaatregelen. Naast het formele klanttevredenheidsonderzoek garanderen wij de inspraak van onze cliënten ook via structureel overleg met de ouders. De inhoud van de medezeggenschap wordt bepaald door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) en de input van de ouders zelf. Om de waarde van het overleg voor de cliënten zo hoog mogelijk te houden zorgen wij ervoor dat zij tijdig inspraak hebben en daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de zorgverlening. Van de overleggen worden notulen bijgehouden, waar nodig worden verbetervoorstellen overgenomen

BHVBZ

In het kader van het BHVBZ  “Besluit Hygiene en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden” wordt het zwembadwater periodiek onderzocht. Daarnaast is er een beheersplan legionellapreventie.

Geschillencommissie

Onze klachtenprocedure geeft onze cliënten en ouders de mogelijkheid om de klacht eerst intern neer te leggen en te bespreken. Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding toe kan de klacht worden ingediend bij de geschillencommissie Solo Partners te Oss. Voor het indienen van een klacht moet u een bepaalde procedure volgen. Een folder voor de klachtenregeling krijgt u tijdens de aanmeldingsprocedure van uw kind. U kunt daarnaast te allen tijde het klachtenreglement bij ons verkrijgen.

Privacy

De Waggelmannetjes heeft een AVG_privacyverklaring. Deze zullen wij u tijdens de aanmeldingsprocedure van uw kind overhandigen.

Veilig melden

Als kleine organisatie wil De Waggelmannetjes alle voorwaarden scheppen om een veilige omgeving te creëren voor alle betrokkenen. Bij incidenten worden altijd de betrokkenen geïnformeerd, voor het melden van potentieel kindermisbruik of huiselijk geweld hebben wij een Meldcode opgesteld.

V&VN

De meeste verpleegkundigen en verzorgenden zijn lid van de beroepsvereniging V&VN “’ Verpleegkundige en Verzorgenden Nederland.” Het Kwaliteitsregister V&V stelt eisen aan hun deskundigheidsbevordering.