De Waggelmannetjes is er voor uw meervoudig gehandicapte kind met complexe somatische problematiek, waarbij permanent toezicht voor 24 uur noodzakelijk is. Zorgintensieve ernstig meervoudig gehandicapte kinderen vormen vaak een te complexe doelgroep voor de reguliere dagopvangcentra, waardoor het niet mogelijk is ouders die het kind zo lang mogelijk in de thuissituatie willen houden te ontzorgen. Doordat er binnen de organisatie veel eigen ervaring is met de zorgverlening en de mogelijke problemen die dit met zich meebrengt, kunnen we bij de Waggelmannetjes deze zorg wel kleinschalig aanbieden. Uw kind is minimaal 2 tot maximaal 4 dagen welkom op onze dagopvang. Daarnaast kan uw kind elke 6 weken een geheel weekend blijven logeren. 

De verpleegkundigen en verzorgenden van de Waggelmannetjes hebben veel ervaring met (zeldzame) stofwisselingsziekten, luchtwegproblematiek, urinewegproblematiek, voedings-stoornissen (reflux), slikproblemen en epilepsie.

Wij zijn bekend met diverse vormen van epilepsie, ook wanneer dit moeilijk instelbaar is met medicatie. Indien nodig wordt er op regelmatige basis contact onderhouden met de behandelend medisch specialist. Op deze manier kunnen wij goed inspelen op de zorgbehoefte van uw kind en ziekenhuisopnamen beperken.

Hieronder ziet u een overzicht van de zorg die wij bieden:

 • Permanente monitorbewaking of bewaking met tussenpozen;
 • Verzorgen van een perifeer infuus;
 • Infuustherapie;
 • Intramusculair, subcutaan injecteren en vingerprik;
 • Port-a-cath;
 • Verzorgen en verwisselen van een tracheacanule;
 • Ondersteuning bij (chronische) beademing;
 • Toedienen van zuurstof;
 • Optiflow
 • Vernevelen (ook antibiotica)
 • Orale medicatietoediening;
 • Blaaskatheterisatie (en spoeling);
 • Inbrengen klysma (laag –en hoogopgaand)
 • Stomaverzorging;
 • Verzorgen en inbrengen PEG-katheter;
 • Inbrengen van een neus-maagsonde;
 • Toedienen van sondevoeding;
 • Oppervlakkig –en diep nasaal uitzuigen.
 

                 

Team

Dagopvang de Waggelmannetjes werkt met een een vast team en een aantal zzp-ers.  Dit zijn gediplomeerde verzorgenden en BIG-geregistreerde verpleegkundigen. De verpleegkundigen hebben niveau 4 of 5 en een aantal zijn gespecialiseerd kinderverpleegkundige of IC-verpleegkundige. Elke dag zijn er minimaal 5 a 6 verpleegkundigen op 6 kinderen, aanwezig. Dit is vergelijkbaar met 1-op-1 zorg.

Er wordt gestreefd naar een vast team. Elke dag zal er een achterwacht aanwezig zijn om een calamiteit of ziekte op te vangen, zodat de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd. Vakantie en ziekte zullen binnen het vaste team worden opgevangen. Indien noodzakelijk zal er een beroep worden gedaan op een uitzendbureau voor verpleegkundigen. Twee keer per week is er een lerares die helpt met de ontwikkeling van uw kind. Hierbij ligt de nadruk op spel en communicatie. De orthopedagoog heeft hierin een overkoepelende functie.

De masseuse komt 1 x per 2 weken langs voor een massage.

Stagiaires

Wij bieden stagemogelijkheden voor HBO-V en snuffelstages. Stagiaires kunnen contact opnemen via ons contactformulier.

Maatwerk

Dankzij de personele bezetting kunnen wij zorg op maat bieden. Uw kind zal daardoor veel meer persoonlijke aandacht krijgen tijdens de verpleeg- en verzorgmomenten en de op maat gesneden activiteiten. De verpleegkundigen en verzorgenden hebben veel ervaring met meervoudig gehandicapte kinderen. Hun motivatie is om uw kind zo snel mogelijk te leren kennen en zo goed mogelijk te begrijpen. Het is van belang dat zij uw kind als het ware kunnen lezen om met uw kind te kunnen communiceren.

Er zal voor uw kind een individueel zorgplan worden opgesteld. Hierin wordt de persoonlijke behoefte en de noodzakelijke zorg en verpleging voor uw kind omschreven. Er zal aan u worden gevraagd hoe u de zorg en eventuele verpleegkundige handelingen zelf uitvoert en hoe uw kind daarop reageert. Er zal samen met u een dagschema worden opgesteld waarin de zorgmomenten en activiteiten van thuis zoveel mogelijk worden overgenomen. Uw kind zal op deze manier goed kunnen wennen aan onze dagopvang en de zorg ontvangen zoals het gewend is.

De gezondheidstoestand van een kind kan wisselend zijn, waardoor niet ieder kind gebaat is bij een dagschema. In die situatie maken wij een lijst met zorg- en verpleegactiepunten waarvan u wilt dat deze dagelijks bij en/of met uw kind worden gedaan. Op een dergelijke manier kunnen wij de zorg en begeleiding bieden op het moment dat uw kind het prettig vindt of aankan. Elke 6 maanden zal het zorgplan met u worden geëvalueerd.

De medicatie en verpleegkundige handelingen staan bij ons hoog in het vaandel, omdat wij van mening zijn dat juist deze zorg goed moet worden uitgevoerd om de kwaliteit van leven van uw kind te waarborgen. Alleen wanneer uw kind zich goed voelt is er ruimte voor ontwikkeling en stimulering door activiteiten.